வருவாயில் ஒரு பங்கை சேமிக்க வேண்டும்

பாபிலோனின் மாபெரும் செல்வந்தன் (The Richest man in Babylon) நூலின் முதலாவது கதையிலிருந்து நமது செல்வத்தை பெருக்கிக்கொள்வதற்கான படிப்பினை (Lesson)...