கிழவனும் கடலும்

கிழவனும் கடலும் என்ற நாவல் The Old Man and the Sea எனும் புகழ்பெற்ற ஆங்கில நாவலின் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பாகும்....