பிளாஸ்டிக் மாசுபாடு

21ம் நூற்றாண்டில் நமது பூமியும், பூமியில் வாழ்கின்ற உயிர்களும், மனிதர்களும் நிறைய சவால்களை எதிர்கொள்ள வேண்டிய நிலை ஏற்படப்போகின்றது. அவற்றுள் முக்கியமாக...