அதிர்ஷ்டம் என்றால் என்ன?

அதிர்ஷ்டம் என்றால் என்ன? என்ற கேள்விக்கு அவரவர் புரிதலுக்கேற்ப ஒவ்வொருவர் ஒவ்வொருவிதமாகப் பதில் கூறுவீர்கள். நமது நேரடியான தலையீடு இல்லாமல் நமக்கு...