1984 (நாவல்)

1984 ஜோர்ஜ் ஆர்வெல்லினால் எழுதப்பட்டு 1949 ஆம் ஆண்டு வெளிவந்த ஒர் ஆங்கில நாவல். 1984 என்பது வருடத்தைக் குறிக்கின்றது. 1984...