செயற்கை நுண்ணறிவு – Artificial Intelligence

Artificial Intelligence பற்றிய செய்திகள் சமீப காலமாக அதிகமாக கேள்விப்பட முடிகின்றது. இணையத்தில் எங்கு பார்த்தாலும் Artificial Intelligence என்ற வார்த்தை...