ஆமை பற்றிய தகவல்கள்

ஆமை ஊர்வன இனத்தைச் சேர்ந்த உயிரினம். சிறுவயதிலேயே நீங்கள் ஆமையைப் பற்றி தெரிந்துகொண்டிருக்கலாம். காரணம் சிறுவயதில் ஆமையும் முயலும் கதையை உங்களிடம்...