மாஸ்லோவின் தேவைக் கோட்பாடு

ஒவ்வொரு உயிர்களுக்கும் தேவைகளும் விருப்பங்களும் இருக்கும். மனிதர்களிற்கான தேவைகளும் விருப்பங்களும் சற்றே அதிகமானதாகவும் மற்றைய உயிரினங்களிலிருந்து வேறுபட்டதாகவும் காணப்படுகின்றன. உதாரணமாக உணவு,...