மரங்களைப் பாதுகாப்போம்

மரங்கள் பூமியின் உயிர்நாடி. பூமியில் உயிர்கள் நிலைத்திருப்பதற்கு மரங்கள் மிகவும் அவசியமானதொன்றாக இருக்கின்றது. பூமியில் வாழ்கின்ற உயிர்களால் உணவு, ஒட்சிசன் ஆகிய...