புர்ஜ் கலிபா பற்றிய சுவாரஷ்யமான தகவல்கள்

நாம் வாழும் இந்த உலகில் இயற்கையாக அமைந்த அதிசயங்கள் நிறையவே இருக்கின்றன. அதே நேரம் செயற்கையாக மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட பிரமாண்ட படைப்புக்களும்...