பழையன கழிதலும் புதியன புகுதலும்

“பழையன கழிதலும் புதியன புகுதலும் வழுவல கால வகையினானே” என்பது நன்னூல் பாடல். இந்தவொரு பாடல் வரி நாம் வாழ்க்கையில் பின்பற்ற...