நான் வாங்கிய முதல் புத்தகங்கள்

நிறையக் காலமாகவே வீட்டிலே ஒர் புத்தக இறாக்கை இருந்தது. அதே போல ஒர் பெட்டியும் இருந்தது. அந்தப் பெட்டியில் சில பழைய...