மெயின் கேம்ப் (எனது போராட்டம்)

வரலாற்றில் தான் வாழ்ந்ததற்கான அடையாளத்தை பதித்துவிட்டுச் சென்றிருப்பவர்களுள் அடோல்ப் ஹிட்லர் முக்கியமான ஒருவர். வேறொரு தேசத்தில் வேறொரு காலகட்டத்தில் வாழ்ந்திருந்தும் இன்று...