நாவல்கள் வாசிக்க கடினமாகவுள்ளன

இன்றைக்கு காலையில் “அம்மா வந்தாள்” என்ற நாவலை வாசிப்பதற்காக எடுத்தேன். அடுத்து ஏதேனும் புத்தகம் பற்றி எழுதினால் இந்த நாவல் பற்றியே...